Gemeente Kasterlee

Subsidie voor kleine landschapselementen in het landelijke gebied

Vroeger waren er tussen heel wat percelen hagen, bomenrijen en houtkanten aanwezig. Een dergelijk netwerk aan kleine landschapselementen heeft een belangrijke ecologische functie, onder meer als verbindend element tussen grotere natuurgebieden. Het gemeentebestuur wil de aanplant van deze kleine landschapselementen ondersteunen om dit netwerk in stand te houden en te versterken. 

Voor de aanplant van kleine landschapselementen in het landelijke gebied kan er een subsidie worden verkregen. In bijlage is het subsidiereglement terug te vinden.

Voor wie?

Natuurlijke en rechtspersonen die ofwel eigenaar van het terrein zijn waarop de werken worden uitgevoerd, ofwel beheerder zijn van het terrein waarop de werken worden uitgevoerd en
die over een schriftelijk akkoord van de eigenaar beschikken.

Voorwaarden?

Hieronder een overzicht van de belangrijkste voorwaarden. In het subsidiereglement in bijlage kan je alles voorwaarden terugvinden. 

 • Het perceel dient op het grondgebied van Kasterlee te liggen.
 • De landschapselementen dienen gelegen te zijn binnen of grenzen aan het landelijk gebied:
  a. zoals gedefinieerd op het gewestplan: agrarische gebieden, agrarische gebieden met ecologische waarde, bos-, groen-, natuur-, parkgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten, bufferzones en landschappelijk waardevolle gebieden.
  b. of grenzend aan percelen met een agrarisch bodemgebruik (akkers, weiden en boomgaarden).
 • Het moet gaan om percelen die onbebouwd zijn of percelen waarop bedrijfsgebouwen en/of woongebouwen of constructies staan, alsook aangrenzende percelen, op voorwaarde dat deze beplatingen niet vallen binnen een zone van 50m rond de bedrijfsgebouwen en/of woongebouwen of constructies. Een schuilhok voor dieren valt niet onze deze bepalingen.
 • Voor de subsidie komen niet in aanmerking:
  a. Beplantingen of herbeplantingen die voortvloeien uit de toekenning van een kapmachtiging of omgevingsvergunning.
  b. Indien er reeds andere subsidies gegeven zijn voor dit project.

Hoe aanvragen?

De aanvraag verloopt digitaal. Het aanvraagformulier is beschikbaar op het digitaal loket.

Welke informatie moet je indienen?

 • Kaart met de ligging van het aan te planten perceel
 • Inplantingsplan met de locatie van de aanplanting
 • Lijst van de aan te planten soorten (soortenlijst is terug te vinden in het reglement)
 • Afmeting (lengte) van de aanplant
 • Aantal aan te planten bomen/struiken/haagplanten

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 27
e-mail
milieu@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina