Gemeente Kasterlee

Jaarrekening gemeente

Jaarrekening

De jaarrekening geeft ons een inzicht over de financiële resultaten gedurende een boekjaar. In mei stelden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn de jaarrekening 2022 vast. Vanaf 2020 is er één geconsolideerde jaarrekening voor gemeente en OCMW samen.Het boekjaar 2022 is afgesloten met een negatief budgettair resultaat van het boekjaar met zo'n 0,4 miljoen euro.

Inhoudelijke evaluatie

Het bestuur formuleerde 13 beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan 2020-2025. Op de website is een overzicht ter beschikking met de omschrijving en stand van zaken van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening. Wil je graag lezen wat het bestuur in 2022 realiseerde, surf dan naar: https://www.kasterlee.be/download.ashx?id=67655 .

Dagelijkse werking

Het exploitatieresultaat (= dagelijkse werking) kende een positief saldo van ongeveer 4,5 miljoen euro. De exploitatie-uitgaven bedroegen in totaal 25,8 miljoen euro. De personeelsuitgaven (exclusief bezoldigingen onderwijzend personeel) vormen met 46% de grootste uitgavenpost en stegen met zo’n 9% t.o.v. 2021. Het aandeel voor goederen en diensten bedraagt 33% en kende een stijging met 15%. De uitgaven i.k.v. individuele hulpverlening door het OCMW stegen met zo’n 26% i.v.m. 2021. De Oekraïnecrisis vormt hiervoor de belangrijkste verklaring. 

Het beleidsveld ‘gewoon basisonderwijs’ neemt het grootste deel van de exploitatie-uitgaven voor haar rekening, zo’n 3,9 miljoen euro. Het beleidsveld ‘overige algemene diensten’ staat op de tweede plaats met ongeveer 3,6 miljoen euro. Dit omvat onder meer de kosten voor de ploeg gebouwen, ICT, communicatie en aankoopdienst. Op de derde plaats staat het beleidsveld ‘politiediensten’. Hiervoor betaalt de gemeente een werkingstoelage uit aan de politiezone Turnhout.

De exploitatie-ontvangsten bedroegen zo’n 30,3 miljoen euro. De gemeente haalde haar ontvangsten voornamelijk uit fiscale ontvangsten (14,2 miljoen euro), werkingssubsidies (12,6 miljoen euro) en ontvangsten uit de werking (2,2 miljoen euro). Binnen de fiscale ontvangsten zorgen de aanvullende belasting op de personenbelasting met 7,2 miljoen euro en de opcentiemen op de onroerende voorheffing met 5,2 miljoen euro voor de grootste bron aan inkomsten.

Investeringen

Er zijn voor zo’n 5,9 miljoen euro aan investeringen gerealiseerd. De grootste investeringsuitgaven voor 2022 zijn onder meer voor wegen- en rioleringswerken in het kader van project De Met en De Bloemenwijk, de aankoop en plaasting van containers voor de BKO van Tielen, aankoop van voertuigen en uitrusting, ... Het betreft hier enkel de uitgaven die effectief betaald zijn in 2022 en niet de totale projectprijs.

Daarnaast zijn er voor bijna 1,6 miljoen euro aan investeringsontvangsten gerealiseerd door onder meer subsidies voor o.a. Poederleesteenweg, riolering De Met, ... 

Financiering

Kasterlee heeft geen openstaande schuld uit leningen en heeft ook in 2022 geen nieuwe leningen opgenomen.

Voor wie?

De documenten liggen ter inzage op de financiële dienst en kunnen door iedereen geraadpleegd worden. De jaarrekening wordt jaarlijks gepubliceerd op de website.

Afhandeling?

De jaarrekening 2019 van de gemeente is gepubliceerd op 6 mei 2020. 

De jaarrekening 2020 van de gemeente en OCMW is vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 27/4/2021 en gepubliceerd op 29/4/2021. 

De jaarrekening 2021 van de gemeente en OCMW is vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 26/4/2022 en gepubliceerd op 27/4/2022. 

De jaarrekening 2022 van de gemeente en OCMW is vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 23/5/2023 en gepubliceerd op 24/5/2023.