Gemeente Kasterlee

Adviesraden

Een adviesraad wordt door de gemeenteraad opgericht om over het lokale beleid deskundig advies te geven. Deze deskundigheid is gebaseerd op ervaring, kennis of betrokkenheid bij bepaalde beleidsdomeinen. In het bijzonder wordt advies gegeven over de meerjarenplanning, de budgetten, de reglementen en beleidskeuzes. 

Momenteel zijn volgende adviesraden actief:

  • cultuurraad, jeugdraad en sportraad
  • landbouwraad en milieuraad
  • lokale economie- en toerismeraad
  • mobiliteitsraad
  • solidariteitsraad
  • welzijnsraad
  • seniorenraad
  • LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang)

De uitgebrachte adviezen en verslagen zijn raadpleegbaar op de website van Kasterlee via  adviesraden meeting.burger

Andere adviesorganen zijn de gecoro (= gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) en de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Adviesraad (IOE-A) die fungeert als officieel adviesorgaan voor het gemeentelijk onroerend erfgoedbeleid.

Voor wie?

 Om geldig samengesteld te zijn dient een gemeentelijke adviesraad uit minstens 7 leden te bestaan en moet elk geslacht decretaal met minstens 1/3 vertegenwoordigd zijn. Er wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van elke deelgemeente

Voorwaarden?

Men kan zich via adviezen@kasterlee.be of per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, kandidaat stellen.

Verplicht te vermelden zijn naam, geslacht, adres, voor welke raad en indien mogelijk ook een mailadres;

Er wordt een korte motivering van de kandidaatstelling toegevoegd, en daarbij toegelicht van welke specifieke groep (leeftijd, socio-economisch, vereniging) men graag vertegenwoordiger wil zijn.

De kandidaturen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen ter aanvaarding.

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 14
e-mail
secretariaat@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina