Gemeente Kasterlee

Hemelwater- en droogteplan

ladder van Lansink

Een plan voor hemelwater… en meer

Tegen 2030 zullen overstromingen dubbel zo vaak voorkomen dan vandaag, tegen 2050 tot zelfs vijf maal zo vaak.

Plaatselijke, erg hevige regenbuien zorgen ervoor dat de massale hoeveelheid regenwater die op een relatief kleine oppervlakte valt niet goed kan afgevoerd worden, met wateroverlast tot gevolg.

En in de steeds droger wordende zomers doet net het omgekeerde fenomeen zich regelmatiger voor: waterschaarste en heel lage grondwaterniveaus.

Een doordachte visie over hoe een gemeente op langere termijn best kan omgaan met hemelwater, is dan ook geen overbodige luxe.

De gemeente Kasterlee heeft daarom in samenwerking met Aquafin een hemelwater- en droogteplan opgesteld. Het plan werd goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 27 februari 2024.

De naam zegt het zelf, een hemelwaterplan is een visie over hoe de gemeente en haar inwoners het best met hemelwater omgaan. We houden daarbij rekening met het veranderend klimaat.

De algemeen gevolgde leidraad is de ladder van Lansink.

Maar ook droogte staat de laatste jaren hoog op de agenda. Daarom wordt geprobeerd de problemen van wateroverlast om te buigen naar opportuniteiten voor droogteproblemen.

Waar mogelijk wordt uitgegaan van een bredere benadering. Het oplossen van de wateroverlast kan immers de aanleiding zijn voor veel meer positieve effecten, waarbij we rekening houden met de klimaatverandering en/of noden voor landbouw, natuur, het creëren van een blauwgroene leefomgeving,….

Hemelwaterdroogteplan als leidraad

Doel van het hemelwaterdroogteplan is om de visie te implementeren bij het ontwerpen en uitvoeren van werken in de gemeente. Het plan wil ook een leidraad zijn om de juiste maatregelen te definiëren en prioriteren.

Tegelijkertijd wil dit plan ook de inwoners van Kasterlee informeren en warm maken voor zaken die ze zelf kunnen doen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het hergebruik van hemelwater, het minder aanleggen van verharding en het infiltreren van hemelwater. Bij de downloads vindt u ook  een niet-technische samenvatting zodat het visieplan in begrijpelijke taal voor handen is voor iedereen.