Gemeente Kasterlee

Ten laste name

Een verbintenis tot ten laste name is een document waarmee je je financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger gedurende zijn bezoek in België. Je blijft tot twee jaar na datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze onkosten.

Voor wie?

Voor een vreemdeling die onderdaan is van een derde land en (ten hoogste 90 dagen) in het Schengengebied wenst te verblijven maar zelf niet beschikt over voldoende persoonlijke bestaansmiddelen om de kosten van dit verblijf te dekken.

Voorwaarden?

De garant moet:

  • Belg zijn of beschikken over een verblijfsvergunning van onbepaalde duur;
  • aantonen dat hij over voldoende inkomsten beschikt.

Hoe aanvragen?

De garant moet zich persoonlijk aanbieden bij het loket van de dienst bevolking. 

Kostprijs?

Gratis. 

Afhandeling?

  • De garant maakt gebruik van de verbintenis tot ten laste name. Let hierbij wel dat het document recto-verso uitgeprint werd.
  • De garant vult de verbintenis tot ten laste name in (Deel I - verbintenis). Je kan het nodige formulier bij downloads terugvinden (opgelet, je handtekening moet je in het bijzijn van een ambtenaar plaatsen).
  • Als de voorwaarden voor de legalisatie van de handtekening vervuld zijn legaliseert het gemeentebestuur de handtekening en vermeldt de datum (Deel II - Legalisatie).
  • Het gemeentebestuur vermeldt eveneens dat de verbintenis tot ten laste name ten opzichte van een visumplichtige vreemdeling wordt aangegaan en preciseert bij welk consulaat de visumaanvraag zal worden ingediend (Deel IV – Bijzondere regels). Deze informatie wordt door de garant verstrekt.
  • Vervolgens maakt het gemeentebestuur, indien er geen Belgische ambassade of Belgisch consulaat beschikbaar is in het land waar de bezoeker vandaan komt, het gelegaliseerd origineel document en de bewijsstukken over aan de Dienst Vreemdelingenzaken, die de financiële draagkracht van de garant om de vreemdeling ten laste te nemen controleert en een beslissing neemt (Deel III - Beslissing).
  • De Dienst Vreemdelingenzaken stuurt de correct ingevulde verbintenis tot ten laste name vervolgens terug naar het gemeentebestuur, dat de garant uitnodigt om ze te komen afhalen op de datum vermeld in deel IV (Bijzondere regels).
  • De vreemdeling ten opzichte van wie de verbintenis tot ten laste name wordt aangegaan beschikt over een termijn van 6 maanden, vanaf de datum waarop de garant werd uitgenodigd om ze te komen afhalen bij het gemeentebestuur, om het document voor te leggen aan het consulaat dat bevoegd is voor het onderzoek van zijn visumaanvraag.

Openingsuren & contact

Bevolkingsdienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 11
e-mail
bevolking@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Bekijk ook:

Deel deze pagina