Gemeente Kasterlee

Algemene voorwaarden vergunning inname openbaar domein / signalisatievergunning

Wanneer je toelating hebt verkregen van het gemeentebestuur voor de inname van openbaar domein en de plaatsing van signalisatie via een vergunning inname openbaar domein / signalisatievergunning, dan zijn deze voorwaarden van toepassing.

Voorwaarden?

Wat bent u verplicht als aannemer:

1. plaatsing van vooraankondigingsborden bij inname rijbaan

  • inname rijbaan deel of geheel
  • minstens 2 weken voor aanvang werk
  • bord waarop de hinder vermeld staat: periode en aard en QR-code met link naar de website Kasterlee 'verkeershinder kleine werken'

 2. opmaak bewoners- en/of handelaarsbrief

  • vermelding van de hinder (aard en duur), contactgegevens (ook buiten de kantooruren)
  • kopie van de brief bezorgen aan de dienst mobiliteit en de politie
  • brief ronddragen op dezelfde dag als de plaatsing van de vooraankondigingsborden

3. verzameling van het huisvuil bij hinder

  • de nodige afspraken maken met IOK 014 58 09 96 (dinsdag ophaaldag alle fracties)
  • de verzamelpunten in de bewoners- en/of handelaarsbrief vermelden

4. volgen van het werfcharter

5. bereikbaarheid voor hulpdiensten
alle woningen en bedrijven moeten steeds bereikbaar zijn voor de hulpdiensten

6. toestand wegen

  • minimum 3 m vrije ruimte voor het wegverkeer
  • de toegangswegen naar woningen en bedrijven mogen niet gevaarlijk zijn
  • de werfzone zo kort mogelijk om de hinder tot een minimum te beperken
  • de rijbaan moet proper zijn tijdens en na de uitvoering van de werken

7. signalisatie

  • werken en/of plaatsing signalisatie op gewestwegen zijn enkel toegelaten mits voorafgaandelijk akkoord van de wegbeheerder AWV
  • de bepalingen, afhankelijk van de categorie werken en het weggedeelte waar gewerkt wordt, in SB250 volgen. 
  • plaatsing van reflecterende nadarafsluitingen + dagslapers  (SB250)
  • bestaande tegenstrijdige signalisatie afdekken zonder schade aan te richten
  • bijkomende signalisatie die niet voorzien in de signalisatievergunning enkel plaatsen na overleg met de dienst mobiliteit
  • veiligheid van voetgangers, fietsers en bromfietsers moet steeds gegarandeerd worden
  • minimum een vrije doorgang houden van 1,5 m voet- en fietspad of een veilige oversteek voorzien
  • plaatsing container verplichte signalisatie: dagslapers en een blauw D 1c-bord of D 1d-bord (de witte pijl wijst naar de rijbaan)
  • de aannemer moet buiten de werkuren en bij nacht ook binnen de werkzone (ruimte voorbehouden voor het plaatselijk verkeer) alle verkeersbelemmeringen signaleren
  • de verkeersborden en/of wegmarkeringen moeten weggenomen worden zodra de werken beëindigd zijn
  • tijdens de werkonderbrekingen moeten de niet-noodzakelijke verkeersborden afgedekt of weggenomen worden
  • verwijdert of dekt de aannemer/aanvrager de signalisatie niet af bij werkonderbreking  dan wordt de signalisatie en alle andere innemingen door het gemeentebestuur verwijderd op kosten van de aanvrager/aannemer

8. algemeen

  • bijzondere voorvallen, verlenging van de werken of wijzigingen moeten onmiddellijk aan de dienst mobiliteit gemeld worden
  • de vergunning moet op de werf aanwezig zijn en op verzoek van de bevoegde overheid getoond worden
  • de politie kan een wijziging van de signalisatie opleggen. Het is de taak van de aannemer/aanvrager om  hieraan gevolg te geven. Doet deze dat niet, dan zal het gemeentebestuur in zijn plaats optreden en de kosten hiervan doorrekenen aan de aannemer/aanvrager

Bijzondere bepalingen betreffende de plaatsing parkeerverbod:

  • signalisatie parkeerverbod dient steeds minimaal 24 uur vooraf geplaatst te worden;
  • plaatsing parkeerverbod houdt geen vrijstelling in van de gelimiteerde parkeerduur in blauwe zones. Om een verkeersboete te vermijden is het aan te raden om een tijdelijke bewonerskaart aan te vragen;
  • handhaving van een parkeerverbod is enkel mogelijk indien tijdig het formulier 'verklaring op eer' (zie downloads) en de nodige bijlagen wordt overgemaakt aan de dienst mobiliteit;
  • enkel voor een verhuis van particulieren zorgt de gemeentelijke technische dienst voor de plaatsing van signalisatie parkeerverbod;
  •  
 • qr-code

Openingsuren & contact

Mobiliteitsdienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 24
e-mail
mobiliteit@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina