Gemeente Kasterlee

Algemene voorwaarden vergunning inname openbaar domein / signalisatievergunning

Wanneer je toelating hebt verkregen van het gemeentebestuur voor de inname van openbaar domein en de plaatsing van signalisatie via een vergunning inname openbaar domein / signalisatievergunning, dan zijn deze voorwaarden van toepassing.

Voorwaarden?

Wat bent u verplicht als aannemer:

1. plaatsing van vooraankondigingsborden bij inname rijbaan

  • inname rijbaan deel of geheel
  • minstens 2 weken voor aanvang werk
  • bord waarop de hinder vermeld staat: periode en aard en QR-code met link naar de website Kasterlee 'verkeershinder kleine werken'

 2. opmaak bewoners- en/of handelaarsbrief

  • vermelding van de hinder (aard en duur), contactgegevens (ook buiten de kantooruren)
  • kopie van de brief bezorgen aan de dienst mobiliteit en de politie
  • brief ronddragen op dezelfde dag als de plaatsing van de vooraankondigingsborden

3. verzameling van het huisvuil bij hinder

  • de nodige afspraken maken met IOK 014 58 09 96 (dinsdag ophaaldag alle fracties)
  • de verzamelpunten in de bewoners- en/of handelaarsbrief vermelden

4. volgen van het werfcharter

5. bereikbaarheid voor hulpdiensten
alle woningen en bedrijven moeten steeds bereikbaar zijn voor de hulpdiensten

6. toestand wegen

  • minimum 3 m vrije ruimte voor het wegverkeer
  • de toegangswegen naar woningen en bedrijven mogen niet gevaarlijk zijn
  • de werfzone zo kort mogelijk om de hinder tot een minimum te beperken
  • de rijbaan moet proper zijn tijdens en na de uitvoering van de werken

7. signalisatie

  • werken en/of plaatsing signalisatie op gewestwegen zijn enkel toegelaten mits voorafgaandelijk akkoord van de wegbeheerder AWV. Een domeinvergunning is verplicht.
  • de bepalingen, afhankelijk van de categorie werken en het weggedeelte waar gewerkt wordt, in SB250 volgen. 
  • plaatsing van reflecterende nadarafsluitingen + dagslapers  (SB250)
  • bestaande tegenstrijdige signalisatie afdekken zonder schade aan te richten
  • bijkomende signalisatie die niet voorzien in de signalisatievergunning enkel plaatsen na overleg met de dienst mobiliteit
  • veiligheid van voetgangers, fietsers en bromfietsers moet steeds gegarandeerd worden
  • minimum een vrije doorgang houden van 1,5 m voet- en fietspad of een veilige oversteek voorzien
  • plaatsing container verplichte signalisatie: dagslapers en een blauw D 1c-bord of D 1d-bord (de witte pijl wijst naar de rijbaan)
  • de aannemer moet buiten de werkuren en bij nacht ook binnen de werkzone (ruimte voorbehouden voor het plaatselijk verkeer) alle verkeersbelemmeringen signaleren
  • de verkeersborden en/of wegmarkeringen moeten weggenomen worden zodra de werken beëindigd zijn
  • tijdens de werkonderbrekingen moeten de niet-noodzakelijke verkeersborden afgedekt of weggenomen worden
  • verwijdert of dekt de aannemer/aanvrager de signalisatie niet af bij werkonderbreking  dan wordt de signalisatie en alle andere innemingen door het gemeentebestuur verwijderd op kosten van de aanvrager/aannemer

8. algemeen

  • bijzondere voorvallen, verlenging van de werken of wijzigingen moeten onmiddellijk aan de dienst mobiliteit gemeld worden
  • de vergunning moet op de werf aanwezig zijn en op verzoek van de bevoegde overheid getoond worden
  • de politie kan een wijziging van de signalisatie opleggen. Het is de taak van de aannemer/aanvrager om  hieraan gevolg te geven. Doet deze dat niet, dan zal het gemeentebestuur in zijn plaats optreden en de kosten hiervan doorrekenen aan de aannemer/aanvrager

Bijzondere bepalingen betreffende de plaatsing parkeerverbod:

  • signalisatie parkeerverbod dient steeds minimaal 24 uur vooraf geplaatst te worden;
  • plaatsing parkeerverbod houdt geen vrijstelling in van de gelimiteerde parkeerduur in blauwe zones. Om een verkeersboete te vermijden is het aan te raden om een tijdelijke bewonerskaart aan te vragen;
  • handhaving van een parkeerverbod is enkel mogelijk indien tijdig het formulier 'verklaring op eer' (zie downloads) en de nodige bijlagen wordt overgemaakt aan de dienst mobiliteit;
  • enkel voor een verhuis van particulieren zorgt de gemeentelijke technische dienst voor de plaatsing van signalisatie parkeerverbod;
  •  
 • qr-code

Openingsuren & contact

Mobiliteitsdienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 24
e-mail
mobiliteit@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina