Gemeente Kasterlee

Aanleg IBA's (Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater)

Aanleiding van de werken:

In het zoneringsplan wordt tot op huisniveau weergegeven of het afvalwater op de riolering dient aan te sluiten of dat je zelf je afvalwater dient te zuiveren.

In het zoneringsplan van Kasterlee zijn heel wat clusters, groepering van woningen, waar het niet mogelijk is om een collectieve riolering aan te leggen.

Het afvalwater zal in de toekomst in deze zones individueel moeten gezuiverd worden door de plaatsing van een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA).

De prioritaire installaties werden opgelijst door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Aard van de werken:

Bij elk lozingspunt worden IBA's geïnstalleerd.

Een afkoppelingsdeskundige van Aquafin gaat langs bij de betreffende woningen en bespreekt met de eigenaars de mogelijkheden, de randvoorwaarden, de overeenkomsten en de uitvoering. Na het bekomen van een akkoord tussen het gemeentebestuur/Aquafin en de eigenaar wordt de uitvoering van de IBA ingepland. Meer uitleg vind je in de presentatie bij 'Downloads'.

Planning van de werken:

In het najaar 2020 starten de eerste werken.

Duur van de werken:

De werken worden gefaseerd aangepakt, gespreid over 4 jaar.

Participatie:

Bewonersvergaderingen worden georganiseerd per cluster.

Overige informatie:

Er worden enkel IBA's geplaatst in opdracht van het gemeentebestuur voor alle vergunde en vergund geachte woningen. Voor woningen die vermoedelijk vergunbaar zijn, wordt er een (beperkte) periode voorzien om het vermoeden van vergunning in orde te brengen.
Weekendverblijven die vergund of vergund geacht zijn worden niet door het gemeentebestuur uitgerust met een IBA. Aan hen wordt aanbevolen om te voorzien in een gesloten put die op regelmatige basis geledigd wordt.
Niet vergunde en niet-vergunbare woningen en weekendverblijven dienen hun lozingspunt te verwijderen.

Kostprijs:

Wie betaalt welke kosten bij het plaatsen van een IBA?

Gemeente Kasterlee betaalt:

 • Afkoppelingsdeskundige
 • Plaatsing IBA
 • Onderhoud en herstelling gedurende ganse levensduur IBA

De eigenaar betaalt:

 • Verbruik elektriciteit
 • Rioleringsbijdrage (voor elke inwoner)
 • Eenmalige aansluitingsbijdrage
 • Afkoppelingswerken

    

Update:

20/01/2023: In 2023 worden 35 adressen behandeld, waarvan bij eerste nazicht 8 IBA’s worden geplaatst en de overige adressen een gesloten systeem dienen te hebben.

Als we de lijst van IBA’s vanuit VMM bekijken, dan zijn er 478 IBA’s in totaal te plaatsen. Deze lijst kan gereduceerd worden tot één derde (1/3):

 • Wegens geen constructie (meer) aanwezig/ geen lozingspunt
 • Wegens vakantieverblijf – lozing op te vangen in gesloten systeem i.p.v. IBA

24/06/2022: Tot nu toe zijn er 15 IBA’s geplaatst voor in totaal 17 adressen.

22/11/2021: Tot nu toe zijn er 14 IBA’s geplaatst. Ondertussen neemt de afkoppelingsdeskundige nog contact met de overige eigenaars, waar de plaatsing van een IBA aangewezen is.

Foto's

 • iba foto.png
 • Levering IBA
 • Plaatsing IBA
 • Geplaatst IBA ondergronds
 • Bovengronds systeem 2
 • Bovengronds systeem 1

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Kasterlee in samenwerking met Aquafin
 • Studiebureau: Aquafin

Contact

Contactpersoon

De communicatie met de bewoners verloopt via de afkoppelingsdeskundige van Aquafin, Ann Lauwers. 

e-mail ann.lauwers@aquafin.be

Voor overige informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel 014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be