Gemeente Kasterlee

Winterdijken - Ark van Noë

Aanleiding van de werken:

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is waterloopbeheerder van onder meer de Kleine Nete, een bevaarbare waterloop die onder meer door Kasterlee stroomt.

Zij hebben een "bekkenbeheerplan van het Netebekken" opgemaakt. Hierin zijn verschillende acties opgenomen die enerzijds een grondig onderhoud met rivierherstel omvatten, maar anderzijds wordt ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om maatregelen in te voeren die de waterafvoer vertragen om zo het waterbergend vermogen te verhogen. Dit met het oog op wateroverlast stroomafwaarts te beperken.

In dit bekkenbeheerplan zijn heel wat acties geformuleerd. Heel concreet op ons grondgebied gaat het over het herinschakelen van enkele oude meanders (bochten in de rivier) langs de Kleine Nete en het aanleggen van winterdijken.

Door het herinschakelen van enkele van de meanders – sommige als hoofdgeul, andere als nevengeul – vertraagt de waterafvoer, verhoogt het waterbergend vermogen en stijgt het waterpeil. Deze actie kadert in het integraal project "Rivierherstel van de Kleine Nete vanaf de N19 te Kasterlee tot de monding van de Aa te Grobbendonk". Het aanleggen van winterdijken zorgt er eveneens voor dat het waterbergend vermogen groter wordt en tegelijkertijd wordt het noodzakelijke dijkherstel aangepakt.

Het ontwerptraject van deze acties is al enkele jaren lopende en wordt door VMM rechtstreeks met de partners uitgewerkt.

Het gemeentebestuur is eigenaar van "de Ark van Noë" en daarom specifiek voor dit project ook rechtstreeks betrokken partij. Voor dit recreatieterrein wordt een oplossing op maat gezocht waarbij enerzijds de winterdijken voorzien worden ter hoogte van de bestaande bedding van de Kleine Nete en anderzijds wordt ook de "visvijver", welke oorspronkelijk een meander van de Kleine Nete is, terug in zijn oorspronkelijke waarde hersteld en aangekoppeld aan de Kleine Nete.

Studiebureau Antea werd door VMM aangesteld om een concreet dossier uit te werken dat in het belang van alle partijen (VMM, de gemeente en de uitbater van het terrein) haalbaar is.

Bij Downloads vind je een plan met de watergebonden werken en een plan met de wegeniswerken.

Planning van de werken:

De werken worden uitgevoerd in 2 fases:

  • november 2021 - maart 2022
  • november 2022 - maart 2023

Foto's

  • luchtfoto bestaande toestand.png

Status

Geplande projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM)
  • Studiebureau: Antea

Contact

Contactpersoon

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel 014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be