Gemeente Kasterlee

Bloemenwijk fase 2 en 3

Aanleiding van de werken:

De verouderde infrastructuur in de Bloemenwijk in Lichtaart wordt aangepakt door het openbaar domein te verfraaien en op te waarderen.

Aard van de werken:

Met veel aandacht voor groen en beleving maken we een aangename omgeving voor bewoners en passanten.

Volgende werken worden uitgevoerd: herinrichten van de bermen, herstellen van de wegenissen, herorganiseren van de publieke functies zoals parkeren, het speelplein en andere groenzones.

Planning van de werken:

De werken worden in fases gespreid over meerdere jaren, op het plan zie je de faseringen:

 • 2018-2019: Anjerlaan en omgeving Kringwinkel, speelplein en pleintje op hoek Anjerlaan/Krokuslaan
 • 2021-2022: Meibloemlaan, Margrietlaan, Boterbloemlaan
 • 2023: Korenbloemlaan, Kapelhof
 • 2025: De Bergen, Zandstraat, Lievevrouwestraat
 • 2027: Krokuslaan, Lelielaan, Tulpenlaan, Begonialaan, Narcislaan

Participatie:

Bij de start van fase 1 was er op 5 september 2018 een bewonersvergadering, de presentatie hiervan vind je terug bij Downloads.

Enkele bewoners maken deel uit van de stuurgroep, ze vormen de spreekbuis van de bewoners. Voor fase 2 en 3 komen ze een eerste keer samen op 10 februari 2020, het verslag vind je terug bij Downloads.

 • Annemie Goossens - Boterbloemlaan 1
 • Eddy Geudens - Kapelhof 38
 • Bart Sas - Kapelhof 76
 • Jacobus Van de Put - Korenbloemlaan 19
 • Maria Van Gorp - Korenbloemlaan 19
 • Treza Berrens - Krokuslaan 24
 • Paul Vernelen - Krokuslaan 99
 • Ronny Bogaerts - Meibloemlaan 17
 • Wim Laenen - Meibloemlaan 38
 • Bart Hermans - Krokuslaan 68

           

Update:

30/08/2021: Het ontwerp van fase 2 en 3 is  goedgekeurd op de gemeenteraad. Dit najaar wordt de aannemer gegund via een overheidsopdracht. We starten met de werken begin 2022. De betrokken inwoners zullen in het najaar hierover meer informatie ontvangen.

19/02/2021: Het buurtonderzoek over het voorontwerp van fase 2 en 3 is afgerond en de antwoorden worden verwerkt. IOK werkt verder aan de definitieve versie van het ontwerp.

02/12/2020: Ondanks alle eerdere berichtgeving over de buslijn in de Anjerlaan, is er toch een plotse wending in dit dossier. De Lijn annuleert deze buslijn, ten vroegste omstreeks Pasen 2021.

Dit geeft ons meteen de gelegenheid om in fase 2 en 3 aanpassingen aan de nieuwe weginrichting van de Anjerlaan uit te voeren. IOK werkt een concept uit met wegversmallingen en parkeerhavens. 

Er wordt gecommuniceerd naar alle bewoners in de Bloemenwijk, als we beschikken over de aangepaste plannen van de Anjerlaan en de aanpassingen besproken in de stuurgroep. Door de corona-maatregelen zal dit niet met een infomoment in de Kringwinkel zijn. We werken aan een manier om iedereen te informeren en de kans te geven hierop te reageren.

De geplande geluids- en trillingsmetingen zijn even gestaakt door de corona-maatregelen, omdat de metingen bij mensen thuis gebeuren. De metingen geven mogelijks ook een vertekend beeld omdat het verkeer in huidige tijden niet gelijkaardig is aan deze in “normale” tijden, wat niet in de juiste maatregelen resulteert.

03/11/2020: In kader van het Masterplan Bloemenwijk is er sinds enkele jaren nauw contact tussen de bewoners van de Bloemenwijk en het gemeentebestuur. Enkele van de meest gehoorde opmerkingen die we de voorbije jaren mochten noteren, gaan over overlast ten gevolge van doorgaand zwaar verkeer en onaangepaste snelheid van het lokale autoverkeer. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de volgende maatregelen te nemen:

 • De invoering van een zone 30
 • De invoering van een zone verbod +3.5 ton, uitgezonderd De Lijn en plaatselijke bediening

29/10/2020: Op maandag 26/10/2020 vond een stuurgroep plaats waarbij het voorontwerp voor fase 2 en 3 werd toegelicht door het studiebureau:

 • Er werd een evaluatie gedaan van enkele hangende punten uit fase 1 (beplanting, voetgangersboulevard, parkeren en snelheid Anjerlaan,...) om hieruit te leren voor fase 2 en 3.
 • Ook werd de aanpak besproken voor de geluids- en trillingsmetingen die in november gepland staan omwille van de hinder die daar al geruime tijd bestaat.
 • Behalve het inrichtingsvoorstel voor fase 2 en 3 werden ook beplantingsplannen voorgesteld.

De opmerkingen worden nu verwerkt, met de bedoeling corona-proof een algemene informatieronde te voorzien voor het einde van 2020 en de intentie om een aanvang van de werken na te streven in de tweede helft 2021.

15/09/2020: Het gemeentebestuur heeft opdracht gegeven om geluids- en trillingsmetingen uit te voeren in de omgeving van de Anjerlaan, naar aanleiding van enkele meldingen over hinder die ontstaat terwijl voertuigen over de betonnen vlakken rijden. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn, zal het gemeentebestuur in samenspraak met het studiebureau oplossingen trachten uit te werken, die we hopelijk kunnen meenemen in de volgende uitvoeringsfase.

De ontwerpplannen geraken stilaan gefinaliseerd op basis van het intern overleg tussen gemeente en studiebureau, wat vertraging opliep ten gevolge van de Corona-maatregelen.

Zodra de resultaten van de metingen gekend zijn, zal het finale ontwerp voorgelegd worden aan de stuurgroep en worden samen met hen de metingen besproken met als doel een oplossing uit te werken.

20/04/2020: In de week van 27 - 30 april zal aannemer Vangeel Wegenbouw proefsleuven maken in de Bloemenwijk. Bedoeling is om in voorbereiding op de inrichtingswerken fase 2+3 reeds de nutsleidingen nauwkeurig in kaart te brengen, zodat de ontwerpplannen hiermee maximaal rekening kunnen houden. De hinder blijft beperkt tot de plaats van de werken. Nadat elke sleuf ingemeten en geïnspecteerd is, zal deze ook terug dicht gelegd worden.

Foto's

 • Bloemenwijk.png
 • Fasering Bloemenwijk
 • zone 30 en zone 3.5ton

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Kasterlee
 • Studiebureau: uitvoering: IOK, Geel opmaak Masterplan: Arcadis
 • Aannemer: Vermetten Wegenbouw NV, Merksplas
 • Kostprijs: 930.246 € incl. btw

Contact

Contactpersoon

Voor vragen over de zone 30 en het verbod +3.5 ton kan je contact opnemen met de dienst mobiliteit.

tel:
014 85 99 24

e-mail:
mobiliteit@kasterlee.be.

Voor informatie over de werken kan je contact opnemen met de dienst grondgebiedzaken.

tel:
014 85 99 25

e-mail
ggz@kasterlee.be