Gemeente Kasterlee

Tweede fase Masterplan de Met: herinrichting Markt en toegangswegen

Eerste ontwerp 2013: de Markt, een geactiveerd plein met groen karakter

Herinrichting van de Markt en toegangswegen

Sinds de aanleg van de Kempense Noord-Zuidverbinding wordt de dorpskern van Kasterlee ontlast van het doorgaand verkeer tussen Turnhout (en de E34) en Geel (en de E313) en zijn de Turnhoutsebaan en Geelsebaan niet langer gewestwegen maar gemeentewegen. Het gemeentebestuur engageerde zich om na de overdracht van deze wegen de Markt en toegangswegen opnieuw in te richten.  Het bestuur wil de Markt omvormen tot een verkeersluw dorpsplein, een gezellige groene plek die eenheid en harmonie uitstraalt en waar de kerk geïntegreerd is in de publieke ruimte.

Het team van Dierendonckblancke architecten presenteerde in 2013 een eerste ontwerp voor het nieuwe marktplein. De ontwerpers integreerden in het plan het merendeel van de wensen van de inwoners van Kasterlee. Die werden in 2012 via een enquête geïnventariseerd. Kort samengevat wil de bevolking een groen, gezellig plein met ruimte voor terrassen, met zitbanken om te ontmoeten, en met aandacht voor voetgangers en fietsers.

Het ontwerp zal als basis gebruikt worden om de heraanleg van de Markt verder te concretiseren. Hiervoor startte het gemeentebestuur samen met de architecten in 2015 een nieuw traject op van advies en overleg met alle betrokkenen partners.

update 29 oktober 2018: definitieve goedkeuring 

Het gemeentebestuur keurde het ontwerp voor de herinrichting van de Markt en de invalswegen definitief goed. Dit betekent dat de aangestelde ontwerp- en studiebureaus nu concreet aan de slag zijn om alles klaar te maken voor de aanvraag van de omgevingsvergunning .We hopen dit omstreeks de jaarwisseling in te kunnen dienen.

Tegelijkertijd zijn zij ook gestart met de uitwerking van alle details en de bespreking met alle nutsmaatschappijen met het oog op de opmaak van een uitvoeringsdossier.

Met alle betrokken partijen wordt een planning uitgewerkt. Voor de echte werken voor de heraanleg van start kunnen gaan, moet er nog heel veel werk gebeuren door de verschillende nutsmaatschappijen. Er lopen namelijk heel veel kabels en leidingen over de Markt en in dat ondergrondse kluwen moet in het kader van de bovengrondse heraanleg orde worden gebracht. Ook moet een archeologisch onderzoek gebeuren en afhankelijk van wat wordt gevonden, wordt dit misschien nog uitgebreid.

Het goedgekeurde plan en de volledige informatiebundel vind je terug bij downloads.

Ondertussen heeft het gemeentebestuur ook de werkzaamheden voor de sloop van het voormalige parochiecentrum toegewezen aan aannemer Guy Nooyens. Hij zal spoedig de sloopwerken aanvatten.

 


update 5 april 2018: aanpassing voorontwerp

Het gemeentebestuur kreeg op het voorontwerp van verschillende adviesraden en na publicatie op deze website, heel wat reacties, opmerkingen en voorstellen binnen. Al deze informatie werd door het bestuur afgetoetst aan de beleidsvisie over dit Masterplan en werd vervolgens overgemaakt aan de ontwerpers om het ontwerp bij te sturen.

Het resultaat scoorde een uitstekende 9,5/10 op de Regionale Mobiliteits Commissie (RMC).

In het vervolgtraject wordt het ontwerpplan technisch verder uitgewerkt. Daarbij worden de opmerkingen over mobiliteit aangepast zodat de volledige rijweg geschikt is voor Lijnbussen, vrachtverkeer en landbouwverkeer dat noodzakelijkerwijze het centrum moet passeren. Het gaat over de rijwegbreedte op advies van AWV en de draaicirkels ter hoogte van de kruispunten op advies van De Lijn. Ook wordt het voorontwerp verder gedetailleerd. Opmerkingen over bijvoorbeeld groenaanplant, bewegwijzering, straatmeubilair,… worden in deze fase verder uitgewerkt. Het bestuur plant ondertussen ook een overleg met de brandweer en Inter (adviesinstantie over toegankelijkheid) om het ontwerp verder te adviseren.


Update 30 november 2017: bezonningsstudie

Omwille van heel wat bezorgde opmerkingen tijdens de infomomenten over de impact van de voorgestelde bomen en de lichtinval of schaduw hierdoor op het plein, de terrassen, de gevels,… werd aan de ontwerpers Dierendonck-Blancke gevraagd om een bezonningsstudie te maken. Om de impact te visualiseren hebben zij een driedimensionaal model van het ontwerp van het marktplein gemaakt. Het model houdt rekening met de naaldbomen die een vrije stamhoogte van minimaal vier meter hebben en een kruin die reikt van 4 tot 8 meter. 


update september-november 2017: nieuwe fase gaat van start

We hebben net het openingsweekend van het nieuwe ontmoetingscentrum Kasterlee achter de rug. Met de aanleg van de nieuwe parking, het evenementenplein en het OC is de eerste fase van het Masterplan de Met afgerond. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor fase 2 volop bezig. Wat houdt deze fase precies in?

In het centrum van Kasterlee worden het marktplein (met de kerk) en deze vier toegangswegen heraangelegd: Geelsebaan (vanaf de Wissel), Retiesebaan (vanaf de Mgr. Miertsstraat), de Pastorijstraat (vanaf de Kapelstraat) en de Turnhoutsebaan (vanaf de Kattenberg). De bedoeling is om de verkeersveiligheid te verhogen en de beleving op het plein te verbeteren met ruimte voor terrassen en voldoende groen. De gewestweg wordt verlegd naar de noordzijde van de Markt zodat de oost-west-as (Retie-Kasterlee-Lichtaart) de hoofddoorstroming voor het verkeer wordt. Tegelijkertijd worden ook rioleringswerken uitgevoerd. In september werden enkele infovergaderingen georganiseerd voor de adviesraden, voor de handelaars en voor de bewoners van de projectzone. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft van de adviesraden, bewoners en handelaars adviezen ontvangen over het voorontwerp. Zij hebben op basis van deze adviezen hun standpunten over het voorontwerp overgemaakt aan de ontwerpers. Het voorontwerp wordt nu verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp, zodat de bouwaanvraag hopelijk begin 2018 kan ingediend worden. Van zodra het definitieve ontwerp klaar is, wordt het bekendgemaakt. De uitvoering van het project is momenteel voorzien in de loop van 2019.

Naast het gemeentebestuur is ook Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) betrokken bij het project.

Heb je vragen of opmerkingen over het Masterplan de Met? Je kan altijd terecht op demet@kasterlee.be