Gemeente Kasterlee

Milieuraad

logo milieuraad Kasterlee

De milieuraad bestaat uit vrijwilligers die het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad advies verlenen over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Zij geven o.a. advies over het ontwerp gemeentelijk milieujaarprogramma, het ontwerp gemeentelijk milieubeleidsplan, gemeentelijke plannen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit in de gemeente, de begroting met betrekking tot leefmilieu, …

Onder gemeentelijk milieu- en natuurbeleid wordt verstaan: 

  • alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van milieuhinder en milieuverontreiniging die op het grondgebied van de gemeente voorkomen en die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren;
  • alle aspecten met betrekking tot het behoud en de bescherming van de natuur op het grondgebied van de gemeente, voor zover die aspecten tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren;
  • het informeren en sensibiliseren van de bevolking over de hoger genoemde aspecten.