Gemeente Kasterlee

Subsidie vakantiewerking (erkenning)

Verenigingen die een vakantiewerking organiseren kunnen hiervoor een subsidie vakantiewerking krijgen. 

Deze bedraagt 35% van de standaarddeelnameprijs per dagdeel per kind uit Kasterlee. 

Er is een maximumbedrag dat wordt gesubsidieerd:

 • 6-12 jarigen: 5 euro.
 • 2,5-5 jarigen of 13-16 jarigen: 7 euro.
 • Een avondactiviteit (min. 3 uur tussen 16.30-21 uur) of overnachting (min. 7 uur tussen 21 – 9 uur) aansluitend op een dagdeel van hierboven: 5 euro. 

Voor wie?

Voor verenigingen die erkend zijn als vakantiewerking of erkende Kastelse jeugdverenigingen. 

Vakantiewerkingen die nog niet erkend zijn door het gemeentebestuur, kunnen een erkenning aanvragen door het aanvraagformulier erkenning aan de jeugddienst te bezorgen.

Voorwaarden?

 • De organisator is geen gemeentelijke dienst, wel een feitelijke vereniging (zonder commercieel doel) of vzw.
 • Alle activiteiten gaan door op een werkdag dat het géén school is, en worden exclusief georganiseerd voor kinderen en jongeren (geen gezinsactiviteiten).
 • Min. één dagdeel wordt georganiseerd.
 • Je hoeft geen lid te zijn om deel te nemen. Om te garanderen dat de activiteit open staat voor alle kinderen in Kasterlee is promotie gevoerd  via min. vijf brede kanalen die gericht de lokale bevolking bereiken. In geval van een vereniging dat werkt lidmaatschap (waarbij het noodzakelijk is om lid te zijn bij de deelname aan de reguliere activiteiten tijdens het werkjaar) moet min. 30% van de deelnemers geen lid zijn.
 • Elke activiteit of vertrekplaats is op grondgebied Kasterlee.
 • Elke activiteit moet voor min. 50% van de beschikbare plaatsen kinderen uit Kasterlee bereiken.
 • De kwaliteit van de werking is gegarandeerd door
  • bekwame begeleiding
  • evaluaties voor activiteiten en begeleiding
  • vrijetijdssfeer
  • respect voor het kinderrechtenverdrag
  • ruimte voor het anders zijn van elk kind
  • ruimte voor inspraak van kinderen en begeleiding
  • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor kinderen en begeleiders
 • Per 12 kinderen is er min. één geattesteerde begeleider of één 18+ met min. 2j ervaring.
 • De organisatie maakt voor dit specifiek initiatief geen gebruik van andere subsidies of fondsen.
 • De organisatie is correct in
  • de verdeling van fiscale attesten
  • het invullen van attesten voor de premies van de mutualiteit
  • de samenwerking met het OCMW voor de drempelverlaging naar maatschappelijk kwetsbare gezinnen toe

Terminologie

 • ‘Één dagdeel’: 1 vm (min. 9-12) of nm (min. 13-16u30)
 • ‘Kind uit Kasterlee’: tussen 2,5 en 16, waarvan min. 1 ouder of voogd of verzorger gedomicilieerd is in Kasterlee of die in Kasterlee naar school gaan.

Hoe aanvragen?

Op basis van deze checklist kan je als vereniging een erkenning als vakantiewerking krijgen, als je al geen erkende jeugdvereniging bent:

 • Stap 1: je presenteert een dossier aan de jeugdconsulent en schepen op basis van deze checklist.
 • Stap 2: het dossier wordt voorgelegd op de jeugdraad van februari of november.
 • Stap 3: het schepencollege erkent je initiatief voor drie jaar als vakantiewerking.

Aanvragen (die niet door verenigingen worden ingediend) moeten binnen zijn samen met de deadline voor de subsidiedossiers. 

Jaarlijks krijgt een vereniging die dat jaar een erkenning heeft als vakantiewerking voor 15 september een subsidiedossier opgestuurd. Binnen de drie weken na de postdatum dient dit volledig ingevuld te zijn binnengebracht. Wanneer de deadline niet wordt gehaald, kan het nog worden binnengebracht binnen de 7 dagen erna. (Deze vereniging zal wel 10% minder subsidie krijgen.)

Afhandeling?

Voor erkende vakantiewerking en erkende Kastelse jeugdverenigingen:

 • Je maakt het ingevulde dossier en alle nodige documenten tijdig over aan de jeugddienst.
 • Elke aanvraag wordt op de jeugdraad besproken, geadviseerd en gemotiveerd.
 • De aanvraag, vergezeld van het advies van de jeugdraad, wordt door de jeugddienst op het college van burgemeester en schepenen geplaatst. Het college keurt de aanvraag al dan niet goed.
 • Enkele weken later schrijft de financiële dienst het geld over naar de rekening van de aanvrager.

Reglement?

Beperkingen

 • Plafondbedrag per organisator per jaar: max. 62,5% van het totale subsidiebedrag in de begroting.
 • Het subsidiedossier wordt ingediend samen met de deadline van de subsidiedossier van de erkende jeugdverenigingen. Als bij de berekening blijkt dat het begrote subsidiebedrag niet voldoende is om alle initiatieven volgens deze regel te subsidiëren, wordt de berekening aangepast: 30% wordt verlaagd tot 29% of lager, tot alle initiatieven kunnen worden gesubsidieerd volgens dezelfde verhouding.
 • Een vereniging die alleen een vakantiewerking uitbouwt kan geen aanspraak maken op andere specifieke subsidies voor verenigingen.

Kortingen kunnen nog steeds aan de ouders worden aangeboden. De gemeente subsidieert niet minder voor kinderen die genieten van de korting.

Het schepencollege kan altijd controle laten uitoefenen. Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft doorgegeven en daardoor onterecht een subsidie heeft gekregen, kan het CBS de subsidie terugvorderen. Bij een tweede vaststelling van misbruik wordt de vereniging geschrapt voor subsidiëring als vereniging het daaropvolgende jaar.

Openingsuren & contact

Jeugddienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 23
e-mail
jeugd@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina