Gemeente Kasterlee

Werken N134: fietspad tussen Lichtaart en Poederlee

N134 Poederleesteenweg

De aanleg van het nieuwe fietspad met daarbij rioleringswerken voor Aquafin, herinrichting van kruispunten en bushaltes, aanpassingen aan nutsleidingen en aan de spoorwegovergang langs de N134 tussen Poederlee en Lichtaart, kan eindelijk  in uitvoering gaan. De werken starten op maandag 17 september 2018. Deze datum werd in onderling overleg vastgelegd, rekening gehouden met onder meer de leveringstermijnen van te bestellen materialen en om de overlast tijdens de vakantieperiode en de eerste weken van het schooljaar te beperken. Met een uitvoeringstermijn van 160 werkdagen wordt verwacht om midden 2019 klaar te zijn met de werken.

Op maandag 27 augustus 2018 vond een infoavond plaats in Poederlee. De presentatie vind je bij 'downloads'. Ook een folder over de werken kan je hier downloaden.


Momenteel bevindt er zich voor het grootste deel van de N134 een fietspadstrook van ongeveer 90 centimeter breed aan beide randen van de rijweg. Deze strook blijft behouden als opstuitband voor de asfaltverharding van de rijweg, maar er komen nieuwe betonnen fietspaden van 1,75 meter breed aan beide wegkanten. Binnen het centrum van zowel Poederlee als Lichtaart zullen deze aanliggend zijn, erbuiten komen deze achter de bestaande gracht te liggen in de verworven voortuinstroken. Tussen de kruispunten Zielestraat/Hoeven en Cawinkel/Ten Horst komt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad van 2,50 meter breed met daarbij nieuwe fietsbruggen over de waterlopen Aa en de Slootbeek. Beide kruispunten worden ook heringericht zodat fietsers op een veilige wijze kunnen oversteken naar dit fietspad ten zuiden van de steenweg. Gecombineerd met deze werken wordt in opdracht van Aquafin een nieuwe persleiding aangelegd vanaf het pompstation nabij de Aa tot aan de spoorwegovergang om zo richting zuiveringsstation te gaan. Deze persleiding komt onder het nieuwe fietspad te liggen. Tegelijkertijd worden ook rioleringswerken uitgevoerd in Heerle, met daarbij een aantal afkoppelingsdossiers voor een aantal woningen.

Eénrichtingsverkeer van Lichtaart naar Poederlee tijdens werken

Gedurende de uitvoeringsperiode dient één rijstrook als werfzone waardoor er enkel in één richting nog doorgaand verkeer wordt toegelaten en dit vanuit Lichtaart richting Poederlee. Voor het verkeer vanuit Poederlee richting Lichtaart komt er een omleiding via Herentals. De Lijn past haar dienstregeling in functie hiervan aan. Bezoekers van Bobbejaanland worden de E34 afgestuurd via Gierle in plaats van Lille. Voor het fietsverkeer is voor beide richtingen een omleiding voorzien via de noordelijk gelegen binnenwegen. Om sluipverkeer op deze route zoveel mogelijke te weren, komt er een tijdelijke tractorsluis ter hoogte van Cawinkel nabij de spoorovergang. Als uitvoeringstermijn zijn 160 werkdagen voorzien. Op het einde van de werken wordt de steenweg volledig afgesloten om aanpassingswerken aan de spoorwegovergang te realiseren en om de nieuwe kruispunten af te werken. Om de uitvoeringsperiode te beperken, werd aan de aannemer opgelegd om met verschillende ploegen gelijktijdig te werken. Zo starten van bij aanvang gelijktijdig de rioleringswerken van Aquafin als de fietspadwerken zowel in het centrum van Poederlee als in het centrum van Lichtaart.

Onafhankelijk toezichter, bereikbaarheidsambtenaar en nieuwsbrief

Naast een onafhankelijke werftoezichter die instaat voor de controle van de kwalitatieve uitvoeringswijze, wordt een bereikbaarheidsambtenaar aangesteld. Deze ambtenaar is het aanspreekpunt voor de plaatselijke bewoners en handelaars die vragen hebben in verband met de bereikbaarheid van hun perceel, timing, signalisatie … Je kan de ambtenaar, Dieter Van Hoof, bereiken via werken.N134@iok.be  of 014 56 27 03. Wie wil, kan zich bij hem, voor de recentste stand van zaken, abonneren op een digitale nieuwsbrief. Op www.kasterlee.be/werkenN134 vind je ook altijd het meest recente nieuws. Handelaars binnen de werfzone ontvangen nog een brief om een hinderpremie of sluitingspremie aan te vragen.

Geschiedenis van het project

Wat begon als een fietspadproject, groeide in de loop van de jaren uit tot een werk van circa 5 miljoen euro (incl. btw). In het globale project zijn onder meer ook werken voor Aquafin, de herinrichting van kruispunten en bushaltes en aanpassingen aan nutsleidingen en de spoorwegovergang inbegrepen.

In 2008 gaven de gemeenten Lille en Kasterlee de aanzet voor dit fietspadproject via Module 13. In dit dossier engageerden beide gemeenten zich om de aanlegkosten te prefinancieren om na realisatie deze kosten terug te vorderen van het Vlaams Gewest als wegbeheerder. IOK werd hierbij als studiebureau aangesteld voor opmaak van het ontwerp en de opvolging van de werken. Naast de goedkeuring van het concept via een start- en projectnota, nam het verkrijgen van de vergunningen en de verwerving van de nodige voortuinstroken geruime tijd in beslag. Intussen werd het kruispunt Kapelhof dat een onderdeel vormt van het globale fietspadproject heringericht met daarbij de aanleg van een ventweg voor de veiligheid van de kinderen van de plaatselijke kleuterschool ’t Bosvriendje. Uiteindelijk werd in december 2017 gestart met de procedure voor het aanstellen van een aannemer voor alle overige werken.

Het is een lang proces geweest dat veel tijd en energie heeft gekost, maar in het voorjaar van 2019 kunnen de bewoners op een veilige wijze fietsen langsheen de N134 tussen Poederlee en Lichtaart.