Gemeente Kasterlee

Wat gebeurt er in 2021 in onze bossen?

Bijna één derde van ons grondgebied is bos, zo’n 2100 ha. Ongeveer 900 ha daarvan zijn bossen in privébezit. De andere bossen zijn van openbare besturen, zoals het gemeentebestuur Kasterlee. Hoe deze bossen er moeten uitzien en welke werken moeten gebeuren wordt vastgelegd in een bosbeheerplan.

Ook kleinere, al dan niet private, bossen kunnen op een machtiging aanvragen bij ANB voor beheerwerken los van een beheerplan.

Hier geven we alvast een beeld van een aantal werken die tijdens 2021 in onze bossen op stapel staan.

Kempense Heuvelrug

Om het gemengd bos zich verder te laten ontwikkelen zal ongeveer 32 ha gedund worden en ongeveer 6,5 hg geplagd (bovenste grondlaag met begroeiing verwijden) worden om heideherstel mogelijk te maken.
Na de veiligheidskapping van de Douglassparren langs de Kempenstraat begin 2020, duiken uitheemse soorten zoals de Amerikaanse vogelkers er talrijk op. Om deze ongewenste planten in te tomen worden deze stukken gebosfreesd (overgebleven houtrestanten vermalen en nadien afvoeren). Drie zones met inheemse verjonging worden hiervan gespaard. Tussen deze zones worden in kloempen (=groepsgewijze verjonging van ongeveer 40 boompjes) inheemse bomen aangeplant. Aan de bosranden zal ook een geleidelijke overgang naar het bos gecreëerd worden.

Op de heidestukjes langs de Goorseweg worden bomen verwijdert om verbossing van de heide tegengegaan. Op het stuk dat in 2018 geplagd werd, begint de struikheide al mooi te groeien. Andere plekjes waren jammer genoeg minder succesvol. Hierop zal heidemaaisel van de reeds goed ontwikkelde heide gebracht worden om zo het proces te versnellen en de ontwikkeling van ongewenste vegetatie terug te dringen.

Domein De Hoge Rielen

Midden in het verblijfcentrum De Hoge Rielen ligt een mooi natuurgebiedje, de Goorkens. Om vochtige heide de kans te geven zich daar, op de voedselarme zure zandgrond, te ontwikkelen wordt er een open plek gecreëerd van ongeveer 1,25 ha. Om het terrein voldoende vochtig te houden wordt een lokale drainagegracht gedempt. In het oosten van het domein wordt het bos gedund en de grove den (behalve enkele overstaanders) weggehaald om zo de duinen en heide meer ruimte te geven.

Retiesheike

Het bosgebied ter hoogte van Retiesheike in ongeveer 100 ha groot. In 2020 werd een open plek gemaakt van 1 ha zodat de vroege heide zich kan herstellen. Eind 2021 zal de deze plek gebosfreesd worden, eventueel gevolgd door plaggen. Daarna zal een kudde schapen instaan voor begrazing van de open plek. Het zal een aantal jaren duren vooraleer de schapen een droge heidevegetatie tot stand brengen, maar de ervaring leert dat in dit proces geduld beloond wordt.

Mazelse akkers

De Mazelse akkers zijn de bossen rond de sportterreinen van Tielenheide. Door het uitvoeren van dunningswerken worden dit inheems gemengde loof- en naaldhoutbossen. Het verzamelde hout wordt gebruikt in de verwarmingsinstallatie van de BRT-site: hernieuwbare energie uit eigen gemeente!

Militair domein Tielenkamp

In dit grote domein van ongeveer 450 ha is heel wat bijzondere natuur te vinden. De werken die er plaatsvinden zorgen dat deze zich nog beter kan ontwikkelen. Zo worden in het noordelijk deel tussen de spoorweg en de Zevendonkseweg de ontwateringsgrachten gedempt waardoor het water langer in het gebied blijft. Op die manier kan het water langer infiltreren, stijgt de kwaliteit van de moerassen en wordt het oorspronkelijk reliëf van de venbodem hersteld.

Reservaatgebied van de Calievallei

Dit mooie gebied is gekend bij veel wandelaars. Je vindt het in de omgeving van Balderij, Rielenbroek en Volkers. Voor dit gebied wordt een beheerplan opgemaakt en zal ook nog een openbaar onderzoek plaatsvinden. Welke natuurdoelen worden opgenomen in het beheerplan:

  • verschillende leefgebieden verder ontwikkelen (bv. elzenbroek en gemengde bossen)
  • niet vergunde gebouwen en - vijvers weghalen
  • een aantal vijvers natuurvriendelijk inrichten
  • uitheemse soorten (zoals bamboe) verwijderen
  • midden in het gebied een open moeraslandschap aanleggen
  • een vlonderpad aanleggen en een uitkijktoren plaatsen

Tikkebroeken

Op een recent aangekocht perceel dat aansluit bij de Tikkebroeken plant Natuurpunt zo’n 710 inlandse bomen aan. Zo zal het nieuwe perceel op een geleidelijke manier aansluiten bij het natuurgebied.

En wat met bossen in privé-eigendom

Elke boseigenaar kan gratis en vrijblijvend aansluiten bij een bosgroep, die je zal bijstaan met advies en hulp bij de administratie. Ik Kasterlee is de Bosgroep Kempen Noord vzw actief: www.bosgroep.be, 014 85 90 17 of kempennoord@bosgroep.be.

In het najaar van 2021 staan er in private bossen dunningen op stapel. Zo krijgen de overblijvende bomen meer ruimte en licht om mooi uit te groeien. Op één perceel in de omgeving van de Pastoor Dergentstraat is een kleine kaalkap met overstaanders voorzien.

Gepubliceerd op 13 januari
Nieuwsoverzicht
Kasterlee

Milieudienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 27
e-mail
milieu@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina